30 Nisan 2011 Cumartesi

Sıfır Faizli Hayvancılık Faciası!..

sifir-faizli-hayvancilik-faciasi
Bir yatırım yapılmaya başlanmadan önce fizibilite (olabilirlik) raporu hazırlanır. Hayvancılık yatırımında fizibilite hazırlanabilmesi için inşaat mühendisine, mimara, zeotekniste, endüstri veya makine mühendisi, elektrik mühendisi, veteriner hekime ve ekonomiste veya tarım ekonomistine ihtiyaç var.
Mimar, kurulması öngörülen yatırımın arazisine mimari planı çizerek oturtur. İnşaat mühendisi, cinsine göre beslenecek hayvan kapasitesine göre inşaatın maliyetini hesaplar, planını çizer, bu plana göre makine mühendisi veya endüstri mühendisi makine ve ekipmanın yerleşim planını çizer. Veteriner Hekim bir yıllık veteriner hizmet bedelini hesaplar. Zooteknist,  hayvan cins ve yaşlarına, hayvanın niteliğine göre yıllık yem tüketimini, elde edilecek canlı ağırlık et ve çiğ süt miktarını hesaplar.
Hayvancılık yatırımında işin can alıcı kısmı ekonomist veya tarım ekonomistinindir. Yukarıdaki tüm teknik elemanlardan hesaplamalar geldikten sonra ekonomist hayvan canlı ağırlık fiyat rayiçlerini piyasadan elde eder.  Yani ekonomik kesim ağırlığına gelen hayvanların canlı ağırlık fiyatlarını piyasadan öğrenir.
Aylık elektrik, su , işçilik, yem giderlerini hesaplar. Bulduğu aylık giderleri hayvanların çiğ süt üretecek zamana kadar toplar. Diyelim ki işletmeye 2-3 aylık gebe düve alınmış olacak ise 6 ay gelir olmaksızın devamlı olacak gideri hesaplar. Bu arada çiğ süt satın alım fiyatını da 70 kuruş olarak elde etmiştir.
Yatırım bitip hayvanlar işletmeye konulduktan sonraki 6 aylık süreklilik arz edecek giderlerin toplamını da hesaplar.
Artık, sıra, gelirlere gelmiştir. Ekonomistimiz, veya tarım ekonomistimiz her hayvanın (holştain olsun diyelim) gelirini hesaplarken holştain hayvanın literatürdeki laktasyon (doğum başlangıcı ve bu başlangıcı takip eden 300 gün) verimi kabul edilen 6000 litre çiğ süt kabulü ile çiğ sütün 70 kuruşunu çarpar.  Buluğu sonuç 4200 TL’yi işletmedeki toplam hayvan sayısı ile çarpar. Her yıl için bir buzağı elde edileceğini ve bu buzağılarının % 60’ının erkek olacağı var sayımı ile 22-24 ay sonra kesime geleceği var sayımı ile şimdiki canlı hayvan fiyatlarından hesaplama yaparak kasaplık canlı hayvan gelirini bulur. Buzağıların % 40’ının dişi olacağı var sayımı ile dişi buzağılardan oluşacak gebe damızlık düve gelirinin ne kadar ve hangi yılda veya kaçıncı aylarda gerçekleşeceğini hesaplar.
Gelir gider tabloları 0 (sıfır ) faizli kredinin miktarı milyon TL de olsa  2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli banka kredisini oluşacak kasaplık hayvan ve gebe damızlık düve geliri güya ödeyecektir.
Böyle hazırlanan hayvancılık fizibilite kredisinin Ziraat Bankası taliplilerine açmaktadır.
Böyle hazırlanan fizibilitede yazılmayan gerçekleri de Ziraat Bankası’nın kredi uzmanları maalesef onay vermelerinin sebebi ziraat bankasının bir devlet kuruluşu olması dolayısı ile iktidardan emir almasındandır.
Bu fizibilitede bir değil birkaç  facia gizlenmektedir. Birincisi,O da bankacılık ölçütlerine göre satışa konu olan emtialardaki (çiğ süt-et) istikrarın olmayışıdır.  Çiğ süt satın alım fiyatlarının 70 kuruş olma sürekliliğini sağlayacak bir serbest piyasa ekonomisinin veya çiğ süt satın alımlarında gerçekçi bir fiyat istikrar düzenin olmayışıdır. Bu düzeni serbest piyasanın değil tek satın alıcı konumunda olan süt sanayicileridir.
Bu fizibilitelerde ikinci facia ise holştain cinsi süt ineklerinde laktasyon ortalamasının reel anlamda 6000 litre olmayıp gerçekçi bir holştain laktasyon ortalamasının ülkemizde bulunmayışıdır. Ülkemizde cins ayırımı yapılmaksızın süt ineği başına yıllık verim ortalaması 1700 litredir. (Tarım Bakanlığı verileri)
Bu fizibilitede üçüncü facia yeni kurulacak işletmelere gebe düve nakillerinde buzağı düşüklüğü, erken doğan buzağı ölümlerinin, hatta nakliyede sakatlanma oranlarının ortaya konulmayışıdır. Nakillerde buzağı düşüklüklerini, nakil sonrasında da buzağı düşüklükleri ve ölümlerini Tarsim sigortası işletme sahibine tazmin ediyor ise de bunların işletme için zaman kayıpları olduğu gerçeği unutulmaktadır. Tarsim ölen süt ineğinin, gebe düvenin kendisinin bedelini tazmin ediyor olsa da süt ineğinin, gebe düvenin olası gelirini ödemiyor olması ve bunun gelir risklerinin fizibilitede olmaması işletme sahibi için bir faciadır.
İşte çiğ süt fiyatları 2010 Aralık ayında 70 kuruş iken 50 kuruşa süt sanayicileri tarafından 2011 Ocak ayında düşürüldü
Ziraat Bankası 0 (sıfır ) faizli hayvancılık kredilerinde ‘’ sektörde tecrübeli’’ olanları tercih ediyormuş.
Ziraat Bankası’nda 1985-1990 yılları arasında hayvancılık kredisi kullandıran uzmanlar halen çalışıyor olsalardı ‘’ biz bu filmi gördük ‘’ diyeceklerdi.
İktidarın hayvancılık politikalarında et, canlı hayvan ithalatı, çiğ süt satın alımlarında süt sanayicilerine teslimiyetçilik sürdürüldüğü takdirde;
Şimdi sıfır faizle kurulan hayvancılık işletmeleri kredi borçlarını ödeyemez duruma gelip ziraat bankasının haciz uygulaması ile yapılabilinecek satışta hiç kimse alıcı olmayacağından bu işletmeler ziraat bankasının uhdesine % 40 değerinden geçecektir. İşletme sahibi de işletme değerinin % 60’ı kadar bir meblağı bankaya borçlu kalacaktır. Yıllarca Ziraat Bankası kendi uhdesine geçecek bu işletmeleri korumak için bekçi parası verecektir.
Sahi 1985-1990 yılları arasında Ziraat Bankası’nın teşvikli hayvancılık kredilerinin ne kadarı geri döndü, ne kadarı battı. Biz bu rakamları bilmiyoruz. Bildiğimiz: Sadece Ankara’ da toplam 50 bin başlık işletmelerin, işletmeciliği sürdüremeden Ziraat Bankasının haciz takibine uğrayarak boş kaldığıdır, ziraat bankasının alacağını tahsil edemediğidir. Hazine parasının batırıldığıdır.
Şimdi de hem hayvancılığımız hem de milletin paraları batırılıyor.
Biz bu filmi görmüştük!
Mesleğimiz gereği tekrar seyrediyor ve zarar ettiriliyoruz!

20 Nisan 2011 Çarşamba

III.Olağan Genel Kurulumuz ifa ve icra edildi.

STD
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EKOLOJİK TARIM DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI DİVAN TUTANAĞI
31.03.2011 / Perşembe        
Saat: 16:00
Derneğin 3. seçimli olağan genel kurul toplantısı için (ikinci toplantı) 31 Mart 2011 tarihinde ve saat 16:00’da dernek merkezi Bayındır sok.  No: 37 / 10   Kızılay / ANKARA adresinde yapılmaya davet edilen üyelerden 23’ünün katılımıyla başlandı. Açılışı yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Dağ söz aldı. Derneğin kurulduğu tarihten bugüne kadar gerek ülkemizin, gerekse derneğin tarım politikaları çalışmaları konusunda bilgiler ve görüşler sunarak günümüzde sivil toplum hareketinin önemini anlattı. Maddi ve manevi sıkıntılarla bugüne gelindiğini fakat toplumun bilinç düzeyinin gelişmesine ve kamuoyunun bilgilendirilmesini arzu ettiklerini, sosyal sorumluluk da duyarak derneğimizin önderliğini devam ettirmesinin faydalı olacağını ifade etti. Buna rağmen siz kıymetli üyelerin desteğiyle SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM hareketinin devam edeceği ve etmesi gerektiğini vurgulayarak başta üyelerimize, topluma, resmi kurum ve kuruluşlar ile tüketici ve üreticilere teşekkür etti. Bürokratik, klasik sivil toplumculuğun pek faydalı olmadığı kanaatiyle çok fazla üyeye sahip olalım, büyük gözükelim gibi düşünceler taşımadığımızı ve dolayısıyla teori – pratikte uzmanlaşarak; modern yeni teknikleri, bilgileri yerel ve evrensel ölçüde Türk toplumunun her kesimine sunulması gerektiğini bildirerek bu genel kurulda alınacak kararlarda bilhassa derneğin yaşamasının devamına karar verilmesi yönünde olacağını ümit ediyorum dedi ve toplantıya geçildi.
Gündemin birinci maddesi: Toplantı divanı oluşturulması için üyelere soruldu. 
Gösterilen adaylar arasından Turgut Önder divan başkanlığına, Emin Öğüt başkan yardımcılığına, İbrahim Sarıer ve Abdulvahap Karataş ise yazman üyeliğe oybirliğiyle seçildiler.
Gündemin ikinci maddesi: Gereği saygı duruşu yapıldı.
Gündemin üçüncü maddesi: Yönetim kurulu dönem faaliyet raporu Genel Sekreter Özer Topses tarafından okunarak üyelere dağıtıldı. Divan başkanı rapor ile 2008 – 2010 dönemine ait gelir – gider hesaplarını ve bilançoları müzakereye açtı. Hesaplar arasında aşırı fark olmadığı görüldü. Mali durum ve faaliyet raporu konusunda derneğin kurulduğu tarihten 31.12.2010 tarihine kadar geçen süreçte toplam gelirlerin 7406.00 TL., giderlerin ise 7301.54 TL. olduğu 2011 yılına 104.46 TL. müspet devirle girildiği görülerek üyeler de bu duruma memnuniyetlerini bildirdiler.
 Gündemin dördüncü maddesi: Denetim kurulu dönem faaliyet raporu üyelerden Üzeyir Bilen tarafından okundu. Üyelerce müzakere edildi. 2008 – 2009 dönemi gelir ve gider hesapları ile döneme ait bilançolar genel kurulun bilgisine sunuldu.
Gündemin beşinci maddesi: Yönetim ve denetim kurulu raporları, 2008 – 2010 dönemine ait gelir ve gider hesapları ile döneme ait yıllık bilançolar ve raporlar yapılan müzakerelerden sonra toplantı divanı başkanı tarafından genel kurulun ibrasına ayrı ayrı sunularak oybirliğiyle ibra ve kabul edildi.
Gündemin altıncı maddesi: Derneğin yaşamına devam edip etmemesi konusu müzakereye açıldı. Ofis kirası, iletişim ve ulaşım faaliyet giderleri ile diğer masraflarının karşılanmasında zorluklar ve sıkıntılar olmakta olduğundan bahisle zor da olsa  şimdilik belli bir süre daha yaşamasına ve devamına üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
Gündemin yedinci maddesi: 2011 – 2013 dönemi tahmini bütçe taslağının 2011 yılına ait olanı (Genel giderler 800 TL., ulaşım giderleri 700 TL., temsil giderleri 400 TL., haberleşme 500 TL., kırtasiye giderleri 300 TL., diğer giderler 100 TL., toplam 2800 TL.) olarak oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre 2011 yılına ait gelir tahmini bütçesi de 2800 TL. olarak oybirliğiyle kabul edildi. 2012 – 2013 dönemine ait tahmini bütçeler yönetim kurulunca yapılması uygun görülerek oybirliğiyle kabul edildi.
Gündemin sekizinci maddesi: Divan başkanlığına verilen önergeyle yönetim ve denetim kurulu seçimlerinin açık oylama ile yapılması önerildi. Divan başkanı önergeyi genel kurulun oyuna sundu. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle önerge kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimlerine geçilerek adaylar soruldu. 
Gösterilen adaylar arasında çarşaf liste yapılması oybirliğiyle kabul edildi. 
Yapılan çarşaf listeye göre oylama yapıldı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
Buna göre yönetim kurulu asil üyeliklerine: 
Hamdi Dağ, Özer Topses, Abdulvahap Karataş, Başar Nacır, Yusuf Tuna, Necla Bilgen, Dr. Muzaffer Bumin oybirliğiyle seçildiler. 
Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine, sırasıyla: 
Emin Öğüt, Turgut Önder, Ülker Pamuk, Aşkın Sürmeli, Süleyman Bagatur oybirliğiyle seçildiler. 
Denetleme Kurulu asil üyeliklerine: 
Üzeyir Bilen, Mustafa Öztürk, Salih Arık seçildiler. 
Denetleme Kurulu yedek üyeliklerine, sırasıyla: 
Sami Demirkıran, İbrahim Şimşek, Mehmet Şimşek, oybirliğiyle seçildiler.
Gündemin dokuzuncu maddesi: Üyeler dilek ve görüşlerini anlattılar. Bazı üyeler ise derneğin yaşamasının idealimiz, sosyal sorumluluğumuz ile ülkemize ve toplumumuza karşı faydalar sağlaması açısından devamının sağlanmasında gönüllülük ve fedakarlık yapan yönetim kuruluna teşekkür ettiler. Divan başkanı aleyhte görüşlerin olup olmadığını sordu. Aleyhte görüşler olmayınca toplantıyı sonlandırmak üzere teşekkür etti ve oturumu kapattı. 
(31.03.2011 / Saat 18:00)
Turgut Önder            Emin Öğüt          İbrahim Sarıer       Abdulvahap Karataş